Voorwaarden

Invoering
Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden gelden altijd wanneer u onze website te gebruiken of een bestelling plaatst via onze website, en ze bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees ze aandachtig door. We raden u ook aan te slaan of deze Algemene Voorwaarden af ​​te drukken zodat u ze op een later tijdstip kunt raadplegen.

Artikel 1. Definities
1.1. Funky Fat Foods: Gevestigd in Amsterdam onder nummer 70517967 bij de Kamer van Koophandel, handelend onder de naam Funky Fat Foods.
1.2. Website: De website van Funky Fat Foods, te vinden op funkyfatfoods.com en al zijn subdomeinen.
1.3. Cliënt: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Funky Fat Foods en / of is geregistreerd op de website.
1.4. Overeenkomst: Een regeling of overeenkomst tussen Funky Fat Foods en Opdrachtgever waarvan de Algemene Voorwaarden zijn een integraal onderdeel.
1.5. algemene voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Funky Fat Foods, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien de Klant in zijn bestelling, bevestiging of enig ander communicatiemiddel ontleend aanvaarding van de Algemene Bepalingen omvat alle bepalingen die afwijken van of niet in onder meer de algemene voorwaarden, dergelijke bepalingen zullen slechts bindendFunky Fat Foods indien en voor zoverFunky Fat Foods ze heeft aanvaard schriftelijk.

2.3. In gevallen waarin specifiek product of dienst-gerelateerde termen en voorwaarden zijn van toepassing in aanvulling op deze algemene voorwaarden, kan Client altijd beroep doen op de van toepassing zijnde voorwaarde dat het meest gunstig is voor hem in het geval van onverenigbare algemene voorwaarden.

Artikel 3. Prijzen en informatie
3.1. Alle prijzen weergegeven op de website en in andere materialen afkomstig vanFunky Fat Foods inclusief belastingen en andere heffingen van de overheid, tenzij anders vermeld op de website.

Als verzendkosten betalen, zullen deze duidelijk worden vermeld in een goede tijd voordat het contract wordt gesloten. Deze kosten worden ook apart in het bestelproces worden weergegeven.
3.2. De inhoud van de website is samengesteld met de grootst mogelijke zorg.Funky Fat Foods kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website juist en volledig ten alle tijden is. Alle prijzen en andere informatie op de website en in andere materialen afkomstig van Funky Fat Foods onderworpen zijn aan de hand liggende programmeer- en typefouten.

3.3.Funky Fat Foods is niet aansprakelijk voor afwijkingen in kleur die het gevolg zijn van de kwaliteit van de kleuren op het scherm worden gehouden.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst wordt geacht op het moment dat de klant het aanbod van Funky Fat Foods onder de voorwaarden die door Funky Fat Foods gestelde voorwaarden aanvaardt worden gesloten.
4.2. Indien Opdrachtgever het aanbod heeft aanvaard langs elektronische weg, zal Funky Fat Foods ontvangst van de aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg te bevestigen zonder vertraging. Totdat de ontvangst van de aanvaarding wordt bevestigd, zal de klant de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden.
4.3. Indien blijkt dat, in het aanvaarden of anderszins aangaan van de overeenkomst, de Klant onjuiste gegevens verstrekt, zal Funky Fat Foods de juiste vraag nakoming van de verplichtingen van de Klant hebben tot de juiste data wordt ontvangen.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1. Zodra Funky Fat Foods de bestelling heeft ontvangen, zal zij de producten aan de klant te sturen zonder vertraging en met inachtneming van de bepalingen van paragraaf 3 van dit artikel.
5.2. Funky Fat Foods is bevoegd om derden in te schakelen in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
5.3. Goed op de datum waarop de overeenkomst is ondertekend, wordt informatie op de website gepost die duidelijk de manier beschrijft waarin en de termijn waarbinnen de producten zullen worden afgeleverd. Als er geen levertijd is overeengekomen of vermeld, worden de producten uiterlijk 30 dagen afgeleverd.
5.4. Als funky vetmiddelen niet in staat is om de producten binnen de overeengekomen termijn af te leveren, zal deze de klant dienovereenkomstig op de hoogte brengen. In dat geval kan de klant beslissen om akkoord te gaan met een nieuwe leverdatum of om de overeenkomst op te lossen zonder de kosten op te nemen.
5.5. Funky Fat Foods adviseert de klant om de producten bij levering te inspecteren en om eventuele gebreken binnen een passende periode, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail te melden. Zie het artikel over garantie en conformiteit voor meer informatie.
5.6. De risico's verbonden aan de producten zullen naar de klant worden overgedragen zodra de producten worden afgeleverd op het overeengekomen afleveradres.
5.7. Als het bestelde product niet langer kan worden geleverd, heeft funky dikke voedingsmiddelen het recht om een ​​product te leveren dat vergelijkbaar is in de natuur en kwaliteit van het bestelde product. In dat geval heeft de klant het recht om de overeenkomst op te lossen zonder de kosten op te nemen en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 6. Recht van intrekking / terugkeer
6.1. Dit artikel is alleen van toepassing als de klant een natuurlijke persoon is die niet handelt in zijn of haar professionele of commerciële capaciteit. Zakelijke klanten hebben daarom geen recht op terugtrekking.
6.2. De klant heeft het recht om de afstandsovereenkomst met funky vetvoedsel binnen 14 dagen na ontvangst van het product, kosteloos en zonder met vermelde redenen te ontbinden.
6.3. De term begint op de dag nadat het product door de consument werd ontvangen, of een derde partij aangewezen door de consument, die niet de transportfeest is, of:

  • Als de levering van een product verschillende leveringen of onderdelen omvat: de dag waarop de cliënt of een door de klant aangewezen derde partij de laatste levering of het laatste deel heeft ontvangen;

  • Met contracten voor de regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde partij het laatste product heeft ontvangen;

  • Als de klant meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een derde partij aangewezen door de klant, het laatste product heeft ontvangen.

6.4. Alleen de directe kosten voor de retourzending zijn voor het account van de klant. Dit betekent dat de klant de kosten van het retourneren van het product moet betalen. Alle verzendkosten die door de Klant worden betaald en de betaalde koopprijs voor het product worden terugbetaald aan de klant als de volledige bestelling wordt geretourneerd.
6.5. Tijdens de in lid 1 bedoelde intrekkingsperiode zal de Klant het product en de verpakking met de grootste zorg behandelen. De klant mag de verpakking niet openen of het product gebruiken, tenzij dit nodig is om de aard van de producten, hun kenmerken en hun werking te bepalen.
6.6. De klant is alleen aansprakelijk voor de devaluatie van het product dat een gevolg is van zijn behandeling van het andere product dan toegestaan.
6.7. De Klant kan de Overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel oplossen door de intrekking (digitale of in geursvorm) te melden aan funky vetvoeding, binnen de intrekkingsperiode, door middel van het modelformulier voor herroepingsrecht of in een ander ondubbelzinnig recht van intrekking of in een ander ondubbelzinnig manier. Als funky vetmiddelen het mogelijk maken voor de klant om zijn terugtrekking via elektronische / digitale middelen te verklaren, stuurt na het ontvangen van een dergelijke verklaring, funky vetvoeding onmiddellijke bevestiging van de ontvangst.
6.8. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk 14 dagen na de dag van rapportage als bedoeld in lid 1, zal de Klant het product retourneren, of overhandigen aan (een vertegenwoordiger van) funky vetvoeding. Cliënt kan het product rechtstreeks naar funky vetvoedsel verzenden, een kennisgeving van intrekking in de periode zoals vermeld in paragraaf 1. Opdrachtgever moet in dit geval een schriftelijke kennisgeving van intrekking omvatten, zoals het modelformulier.

Producten kunnen worden teruggestuurd naar het volgende adres:

Vrachtwegen
Nijverheidstraat 2,
2222 Av Katwijk aan Zee,
Nederland

6.9. Alle bedragen die al door de Klant zijn betaald (van tevoren) worden zo spoedig mogelijk aan de klant terugbetaald en in elk geval binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst. Als de klant een dure leveringsmethode heeft voor de voorkeur aan de goedkoopste standaardlevering, hoeft funky vetvoeding niet de extra kosten van de duurdere methode terug te betalen.
6.10. Behalve in gevallen waarin funky vetvoedsel heeft aangeboden om het product zelf op te halen, kan hij de restitutie uitstellen totdat hij het product heeft ontvangen of totdat de klant bewijst dat hij het product heeft teruggestuurd, afhankelijk van wat eerder voorkomt.
6.11. Informatie over de toepasselijkheid of niet-toepasselijkheid van een herroepingsrecht en elke vereiste procedure zal duidelijk op de website worden gepost, ruim voordat de overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 7. Betaling
7.1. De klant betaalt de bedragen als gevolg vanFunky dikke voedingsmiddelenIn overeenstemming met de bestelprocedure en eventuele betaalmethoden op de website.Funky dikke voedingsmiddelen is vrij om elke betaalmethode van zijn keuze te bieden en kan deze methoden op elk moment wijzigen.

Artikel 8. Garantie en conformiteit
8.1. Dit artikel is alleen van toepassing als de klant een natuurlijke persoon is die niet handelt in zijn of haar professionele of commerciële capaciteit. AlsFunky dikke voedingsmiddelenGeeft een afzonderlijke garantie op de producten dan, onverminderd het voornoemde, dit geldt voor alle soorten clients.

8.2. Funky dikke voedingsmiddelenGaranties dat de producten in overeenstemming zijn met de overeenkomst, de specificaties die zijn vermeld in het aanbod, de redelijke vereisten van betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid en met de bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften die van kracht zijn vanaf de datum van het aangaan van de overeenkomst . Indien specifiek overeengekomen,Funky dikke voedingsmiddelenOok garandeert dat het product geschikt is voor andere dan normaal gebruik.

8.3. Als het geleverde product niet in overeenstemming is met de overeenkomst, moet de klant informerenFunky dikke voedingsmiddelen Binnen een redelijke termijn nadat hij het defect heeft ontdekt.

8.4. AlsFunky dikke voedingsmiddelen acht de klacht om correct te zijn, het defecte product (en) wordt gerepareerd, vervangen of terugbetaald in overleg met de klant. Het maximale aantal compensatie is, gezien het aansprakelijkheidsartikel, gelijk aan de betaalde prijs voor het product.

Artikel 9. Garantie op bedrijfsaankopen
9.1. Funky dikke voedingsmiddelenGaranties dat de producten in overeenstemming zijn met de overeenkomst, de specificaties die zijn vermeld in het aanbod, de redelijke vereisten van betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid en met de bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften die van kracht zijn vanaf de datum van het aangaan van de overeenkomst . Indien specifiek overeengekomen,Funky dikke voedingsmiddelenOok garandeert dat het product geschikt is voor andere dan normaal gebruik. Anders is het van toepassing dat het product geschikt is voor normaal gebruik.

9.2. Als het geleverde product niet in overeenstemming is met de overeenkomst, moet de klant informerenFunky dikke voedingsmiddelenBinnen een redelijke termijn nadat hij het defect heeft ontdekt.

9.3. AlsFunky dikke voedingsmiddelenGeeft de klacht om correct te zijn, het defecte product (en) wordt gerepareerd, vervangen of (gedeeltelijk) terugbetaald in overleg met de klant.

Artikel 10. Klachtenbehandelingsprocedure
10.1. Als de opdrachtgever dient klachten in verband met een product (in overeenstemming met het artikel over garantie en conformiteit) en / of over andere aspecten van deFunky Fat Foods is service, kan een klacht indienen per telefoon, per e-mail of per post. Zie de contactgegevens aan de onderkant van de Algemene Voorwaarden.

10.2. Funky dikke voedingsmiddelen zal zo spoedig mogelijk te reageren op de klacht, en in ieder geval binnen 3 dagen nadat zij hebben ontvangen. Als het nog niet mogelijk is voorFunky dikke voedingsmiddelen om een ​​inhoudelijke reactie op de klacht te formuleren tegen die tijd,Funky dikke voedingsmiddelen zal de ontvangst van de klacht binnen 3 dagen te bevestigen nadat zij hebben ontvangen en geven een indicatie van de termijn waarbinnen hij verwacht te kunnen door een materiële of definitieve reactie op de klacht van de klant centraal.

10.3. http://ec.europa.eu/odr/: Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in zijn of haar beroep of bedrijf, kan het een klacht in te dienen via de Europese Online Dispute Resolution platform, beschikbaar.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1. Dit artikel is alleen van toepassing als de Client is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in een beroep of bedrijf.
11.2. De totale aansprakelijkheid van Funky Fat Foods ten aanzien van de opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van ten hoogste de prijs bedongen voor de betreffende Overeenkomst (inclusief BTW).
11.3. De aansprakelijkheid van Funky Fat Foods ten aanzien van de Klant voor indirecte schade of verlies, dat in ieder geval omvat - maar is uitdrukkelijk niet beperkt tot - gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door onderbreking van de bedrijfsvoering, is uitgesloten.
11.4. Afgezien van de in de twee voorgaande leden van dit artikel genoemde gevallen Funky Fat Foods is niet onderworpen aan enige aansprakelijkheid op alle ten aanzien van de opdrachtgever voor schade, ongeacht de grond waarop de vordering tot schadevergoeding is gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen, zal echter niet langer van toepassing indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Funky Fat Foods.
11.5. Funky Fat Foods is alleen aansprakelijk jegens de opdrachtgever te zijn op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst indien de Klant geeft een behoorlijke ingebrekestelling naar Funky Fat Foods onverwijld de vaststelling van een redelijke termijn waarin de tekortkoming, en Funky Fat Foods blijft ook niet na die termijn aan zijn verplichtingen uit te voeren. De ingebrekestelling dient een omschrijving van de tekortkoming te bevatten zo gedetailleerd mogelijk te Funky Fat Foods in staat te stellen een passend antwoord te geven.
11.6. Elke gebeurtenis die recht geven op schadevergoeding is steeds onderworpen aan de voorwaarde dat Opdrachtgever meldt de schade schriftelijk bij Funky Fat Foodsas spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de schade is ontstaan.
11.7. In het geval van overmacht Funky Fat Foods is niet aansprakelijk tot vergoeding van schade of verlies van de Klant heeft geleden als gevolg.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
12.1. Zolang de opdrachtgever geen volledige betaling van het totale bedrag heeft ingestemd Funky Fat Foods blijft eigenaar van de geleverde goederen te behouden.

Artikel 13. Persoonlijke gegevens
13.1. Funky Fat Foods zal de Klant persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met de privacy statement gepubliceerd op de website.

Artikel 14. Slotbepalingen
14.1. Deze overeenkomst wordt beheerst door de wetten van het land van het establishment van de webshop.
14.2. Voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zullen alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst zal worden aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Funky Fat Foods haar zetel heeft ingediend.
14.3. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden is vastgelegd, moet u ongeldig bewijzen, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de algemene voorwaarden als geheel. In dat geval zullen de partijen een of meer nieuwe bepalingen in vervanging vaststellen die de oorspronkelijke bepaling weerspiegelen zo veel als mogelijk onder de wet.
14.4. De term 'geschreven' in deze algemene voorwaarden verwijst ook naar communicatie per e-mail en fax, op voorwaarde dat de identiteit van de afzender en de integriteit van het e-mailbericht voldoende is vastgesteld.

Contact details
Mocht u vragen, klachten of opmerkingen hebben na het lezen van deze algemene voorwaarden, neem dan per e-mail of brief contact met ons op.

Funky Fat Foods
Hartveldseweg 34-B
1111 BG Diemen, Nederland
Kamer van Koophandel 70517967
Btw nl 002296785b96
hello@funkyfatfoods.com
+31202440897